Wil je lid worden?
Geef je dan hier op

Sponsors

Lidmaatschap


Aanmelding
Aanmelden kan alleen via de contactpersoon ledenadministratie (zie: Clubinfo/organisatie)
Aanmelden kan door een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier in te leveren bij de contactpersoon ledenadministratie. Bij leden beneden 18 jaar dient dit te zijn ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s). 

Download het aanmeldingsformulier>

Afmelding
Afmelden kan alleen via de contactpersoon ledenadministratie (zie: Clubinfo/organisatie). Dit moet schriftelijk of via mail plaatsvinden. Een mededeling aan een trainer of ander kaderlid dat "je stopt met korfballen" is dus niet hetzelfde als "je afmelden als lid". In het eerste geval blijf je gewoon (niet spelend) lid, als je dat zélf aangeeft mogelijk ook tegen een lagere contributie. In het tweede geval ben je écht geen lid meer en dán hoef je ook geen contributie meer te betalen. Trainers en andere kaderleden: Geef daarom dit verschil dus even duidelijk aan! Leden/ouders: Let hier s.v.p. goed op! Afmelding is slechts mogelijk per 1 november, 1 april en 15 juni en dient schriftelijk of via mail plaats te vinden. N.B. Ook het jezelf afmelden uit een groepsapp van (bijvoorbeeld) een team heeft geen invloed op het lidmaatschap!

Contributie
Betaling gaat door middel van automatische incasso. Dat wil zeggen dat het lid (of de ouders) KIOS'45 machtigt om elke maand (rond de 15e) de contributie en één keer per jaar de bijdrage voor de schoonmaak van zijn/haar rekening af te schrijven. Nieuwe leden (of de ouders) geven via het aanmeldingsformulier een machtiging af. Voor jeugdleden geldt een “proeftijd” van twee maanden, waarin géén contributie hoeft te worden betaald. Indien meer dan twee personen uit één gezin KORFBALLID zijn, is mogelijk een gezinskorting van toepassing.

De contributie bedraagt per maand (vanaf 1 juli 2017):

Categorie Contributie
Kangoeroes én welpen die nog geen wedstrijden spelen €    3,65
Welpen van 6 jaar en jonger die al wedstrijden spelen €    6,45
Pupillen 7 t/m 10 jaar €  10,75
Aspiranten 11 t/m 14 jaar €  12,90
Junioren 15 t/m 17 jaar €  17,20
Senioren 18 jaar en ouder €  21,50
Steunend lid  €    4,70
Jeu de boules €    5,25
Kombifitlid €  10,50

Het bankrekeningnummer van KIOS is: NL28 RABO 0366606492 bij Rabobank Noord en West Twente.

Schoonmaakvergoeding
Op de ledenvergadering in 2013 is besloten het schoonmaken van het gehele clubgebouw bij één persoon onder te brengen, die hiervoor een vrijwilligersvergoeding uitbetaald krijgt. Leden en ouders hoeven dus niet meer 2-4 keer per jaar op te draven voor hun deel van het schoonmaakwerk. Hier staat wel tegenover dat elk spelend (korfbal en kombifit) lid jaarlijks (incasso in de zomer) 10,50 euro per persoon bijdraagt in de kosten. Op dit bedrag kan een inflatiecorrectie toegepast worden. Bij meer spelende leden in één gezin is ook hier een kortingsregeling van toepassing.